Hållbarhet

För ett hållbart Bufab

Läs vår Hållbarhetsrapport

Bufab Gruppens hållbarhet handlar om att balansera ekonomisk framgång, miljöförvaltning och social utveckling, vilket gynnar alla våra intressenter.

Att lyckas med detta är särskilt utmanande inom just C-Parts. Artiklarna är många, har unika specifikationer och kvalitetskrav, beställs fran många leverantörer i hela världen, och varje artikel har ett lagt värde. Därför är det ofta svart för vara kunder att kunna garantera att hela leveranskedjan har hanterats pa ett hallbart och etiskt riktigt sätt.

Det är här Bufab kommer in. Efterhand som kunderna ställer ökande krav pa sig själva och pa sina leverantörer, blir det allt viktigare för dem att ha en ansvarsfull partner för försörjningen av C-Parts. Hallbarhetsperspektivet finns därför med i varje aspekt av Bufabs verksamhet – fran hur vi formulerar och utför var affär, till hur vi bedömer risker. Men även i hur vi agerar i de samhällen där vi verkar och hur vi uppträder gentemot varandra. Vi strävar efter att bibehalla hälsa, trygghet och säkerhet för vara anställda, leverantörer och andra som berörs av var verksamhet.

Masterbrand Logo_gradient_CMYKBufabs hallbarhetsarbete styrs i första hand av var uppförandekod och vara policyer för medarbetare, miljö, kvalitet och antikorruption.

Bufab har undertecknat FN:s Global Compact och följer dess principer.

Genom att systematiskt förbättra hallbarheten i var affär hoppas vi kunna bli en allt mer relevant partner för allt mer krävande kunder. Affärsmässighet och hallbarhet star alltsa inte i konflikt med varandra pa Bufab. De stöder varandra.

 

 

 

Till toppen