RoHS og REACh

Bufab er produsent, importør og distributør av festemidler og spesialartikler, primært laget av stål, rustfritt stål og plast. I tråd med Bufabs miljøpolicy fremmer Bufab miljøansvar gjennom å oppmuntre leverandører, entreprenører og kunder til å følge internasjonale miljøprinsipper.

Krav om etterlevelse

Bufab forplikter seg til å sørge for at selskapets produkter er i overensstemmelse med Europaparlamentets direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet).

Bufab forplikter seg til å oppfylle alle sine plikter i henhold til EUs forordning 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), som gjelder utslipp av stoffer med svært uønskede egenskaper (SVHC). Bufab er forpliktet til å formidle informasjon til kunder om stoffer på Kandidatlisten som overstiger 0,1 vektprosent av de identifiserte produktene.

REACH SVHC-kandidatlisten: http://echa.europa.eu/candidatelisttable


Bufabs etterlevelse

Bufabs mål er å tilby utelukkende RoHS- og REACH-kompatible produkter, og vi arbeider kontinuerlig med å bytte ut ikke-kompatible produkter. Dette arbeidet understøttes også av vår miljøpolicy.

Noen av produktene våre overflatebehandles per i dag med behandlinger som inneholder seksverdig krom (Cr(VI)) eller kadmium, stoffer som omfattes av RoHS-direktivet.

Dette gjelder følgende overflatebehandlinger:

  • Sink med gul-, grønn- eller svartkromatering (Cr(VI))
  • Sink/jern med gul- eller svartkromatering (Cr(VI))
  • Dacromet (Cr(VI))
  • Kadmiumbelegg (kadmium)

Bufab jobber for å hjelpe kunder med å bytte ut eksisterende produkter som inneholder seksverdig krom. Bufab kan tilby flere alternative overflatebehandlinger som ikke inneholder seksverdig krom, men som byr på tilsvarende ytelse. Ta kontakt med ditt lokale Bufab-selskap for prisinformasjon og hjelp til å velge riktig overflatebehandling fri for seksverdig krom til akkurat din applikasjon.

Noen av plastproduktene våre inneholder DEHP (en mykgjører), som er et stoff som står på Kandidatlisten. Vi jobber for øyeblikket med å skifte ut dette stoffet med et alternativ som ikke står på Kandidatlisten. Berørte kunder har blitt informert.

Produkter som inneholder bly som et legeringselement i stål, aluminium og kobber, kan ifølge begrensninger i post 63 i REACH-vedlegg XVII, ikke brukes i smykker.

Ifølge begrensninger i post 27 i REACH-vedlegg XVII kan ikke forniklet materiale brukes i produkter som kommer i direkte og langvarig kontakt med huden (f.eks. øreringer, klokkereimer og glidelåser).

 

To top